Asystent osoby niepełnosprawnej

Epidemia koronawirusa nieco spowolniła realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, jednak podpisano już pierwsze umowy. Kilka osób niepełnosprawnych ma osobistych asystentów, którzy realizują usługi asystenckie na podstawie umowy zlecenia.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do zgłaszania się do Programu za pomocą Karty Zgłoszenia (poniżej). W miarę możliwości będziemy podpisywać kolejne umowy.

Zachęcamy do kontaktu również osoby mające dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej lub mające wykształcenie średnie i roczne udokumentowane doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Poszukujemy osób spełniających kryteria i zainteresowanych współpracą.
Kontakt: 22 756 62 46 wzs@piaseczno.pl

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, realizowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach poprzez wprowadzenie usługi asystenta.

Zachęcamy więc do udziału w Programie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby mogące pełnić funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Kandydat na asystenta musi spełniać określone wymagania, przede wszystkim posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Pomoc asystenta może polegać na m.in. towarzyszeniu w codziennych obowiązkach, załatwianiu spraw urzędowych, wizytach lekarskich czy wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Ważne: Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta (spełniającego wymagania).

Usługa asystenta może być realizowana w godzinach 7-22 przez 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu wynosi 30 godzin miesięcznie. Koszt godziny wynagrodzenia wynosi maksymalnie 30 zł.

Ważne: usługi asystenckie nie mogą być świadczone w czasie korzystania z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych czy w ramach opieki wytchnieniowej.

Powiat przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu, do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karta dostępna jest w Sali Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz tu https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Ważne: korzystanie z usług asystenta osobistego będzie bezpłatne dla osoby niepełnosprawnej.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o składanie dokumentów w Kancelarii Starostwa Powiatowego lub kontakt telefoniczny 22 756 62 46.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Przeczytaj także